جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمایشگاه ایران دیجیتال در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

نمایشگاه ایران دیجیتال در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

بازدید معاونت علمی ریاست جمهوری از دستاوردهای شرکت هزارگذر در نمایشگاه ایران دیجیتال در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹:
در نمایشگاه تخصصی ایران دیجیتال IOT ex شرکت هزار گذر محصول پلتفرم مدیریت کلان داده و نمونه خدمات تحلیل هوشمند سازمانی را ارایه داشت. همچنین گوشی هوشمند ساخت داخل را در سطوح مناسب کاربری دانش آموزی معرفی نمود.